Vols sol·licitar la nacionalitat espanyola?

Hi ha diferents vies per sol·licitar la nacionalitat espanyola, però avui nosaltres parlarem de la via més genèrica que és la nacionalitat per residència.

Aquest tipus de nacionalitat està regulada en el Real Decret 1004/2015, de 6 de novembre, pel que s’aprova el Reglament pel que es regula el procediment per l’adquisició de la nacionalitat espanyola per residència.

La nacionalitat espanyola per residència exigeix, com bé indica, la residència de la persona estrangera a Espanya durant 10 ANYS de manera legal, continuada i immediatament anterior a la seva sol·licitud. No obstant, hi ha alguns casos en els que el període de residència legal que s’exigeix a l’interessat/da es redueix dràsticament.

Els comentem a continuació.

 

Com obtenir i sol·licitar la nacionalitat espanyola

• 5 ANYS DE RESIDÈNCIA:

Aquelles persones que hagin obtingut la condició de refugiat/da a Espanya.

• 2 ANYS DE RESIDÈNCIA:

o Els/Les nacionals dels països iberoamericans:

Es consideren països iberoamericans aquells en els que la llengua espanyola o la portuguesa siguin una de les llengües oficials.

o Argentina, Xile, Cuba, Guatemala, Nicaragua, Bolívia, Colòmbia, Equador, Hondures, Panamà, Brasil, Costa Rica, El Salvador, Mèxic, Perú, Paraguai, Rep. Dominicana, Uruguai i Veneçuela.
o Andorra
o Filipines
o Guinea Equatorial
o Portugal

o O bé, ser d’origen sefardí ( Llei 12/2015, de 24 de juny, en matèria de concesió de la nacionalitat espanyola als sefardis originaris d’Espanya).

Si vols saber més sobre qui són els sefardites, et recomanem llegir “Els sefardites: una història real i una identitat elusiva” de El Confidencial:

• 1 ANY DE RESIDÈNCIA:

o El/La que hagi nascut a Espanya

o El/La qui no va exercir degudament el seu dret a obtenir la nacionalitat espanyola per opció.

o El/La que en el moment de la sol·licitud, porti 1 any casat/da amb una persona de nacionalitat espanyola i no estiguin separats legalment o de fet.

o El viudo o viuda d’espanyol, si en el moment de la mort del cònjuge no estiguessin separats, de fet o judicialment.

o El/La nascut/da fora d’Espanya de pare o mare (nascuts també fora d’Espanya), avi o àvia, sempre que tots ells haguessin sigut originariament espanyols.

 

DOBLE NACIONALITAT

Moltes persones que es presenten al nostre despatx, ens demanen que volen sol·licitar la doble nacionalitat. Així doncs, creiem necessari informar què és la doble nacionalitat i qui pot adoptar-la.

La doble nacionalitat s’obté a l’accedir a l’espanyola tenint alguna de les nacionalitats que s’indiquen a continuació, i que per tan, no existeix la obligació de renunciar-hi. Així doncs, no és necessari que renuncïin a la seva nacionalitat els/les que fossin naturals de paísos iberoamericans, d’Andorra, de Filipines, de Guinea Equatorial o de Portugal.

La concurrència de dues nacionalitats en una mateixa persona té com a conseqüència l’existència d’un doble vincle jurídic. No obstant, això no significa que aquestes persones puguin estar sotmeses simultàniament a les lleis dels dos països sinó que es tindrà en compte el país en el que hagin fixat la seva residència habitual d’acord amb els convenis existents de doble nacionalitat.

 

EXAMENS NACIONALITAT

El Instituto Cervantes elabora i gestiona 2 examens com a requisits per sol·licitar la nacionalitat espanyola:

• DELE A2

El DELE A2 és un títol oficial que acredita el grau de competència i domini de l’idioma espanyol que otorga el Insituto Cervantes en nom del Ministeri d’Educació i Formació Professional d’Esapnya.

Només caldrà que fagin la prova d’espanyol aquells estrangers que no puguin acreditar que la seva llengua d’origen és l’espanyola.

La inscripció a l’exàmen té un preu de 130,00€ i si se suspèn cal tornar a pagar l’import per tornar a fer-lo. L’exàmen té una durada de 2 hores i comprèn les següents proves:

o Prova de comprensió de lectura
o Prova de comprensió auditiva
o Prova d’expressió i interacció escrites
o Prova d’expressió i interacció orals

• CCSE

El CCSE és una prova que per mitjà de 5 tasques diferenciades, s’avalua el coneixament de La Constitució i de la realitat social i cultural espanyola.

Per poder realitzar aquesta prova, l’interessat/da s’ha d’inscriure a una de les ciutats habilitades per fer-la i pagar un import de 85,00€. L’interessat/da tindrà dues oportunitats per poder superar la prova sense haver de pagar la segona oportunitat si no aprova a la primera. L’exàmen és tipo test i comprèn 25 preguntes que s’extreuen del manual d’estudi que ofereix el Instituto Cervantes de 300 preguntes en total, cal dir, que l’examen se supera en marcar correctament, com a mínim, 15 de les preguntes.

El resultat de la prova es rebrà telemàticament al cap de 20 dies i en el cas de que s’hagi superat satisfactòriament, el certificat tindrà una validesa de 4 anys.

 

EXEMPCIÓ DELS EXAMENS

Estaran exempts de realitzar les proves de nacionalitat:

• Els menors d’edat.
• Les persones amb la capacitat modificada judicialment.

Podran estar exempts de realitzar les proves de nacionalitat, sempre que ho acreditin i així ho aprovi el Ministeri de Justícia:

• Les persones analfabetes
• Les persones que presentin dificultats d’aprenentatge
• Les persones que hagin estat escolartizades a Espanya i hagin superat l’educació secundària obligatòria (ESO)

 

DOCUMENTACIÓ

La documentació que caldrà presentar, dependrà de la situació de cada persona, no obstant, cal informar que els mitjans econòmics o la vida laboral de l’interessat/da no influeix ni determina la possibilitat d’obtenir la nacionalitat espanyola.

 

FA UN ANY QUE HAS PRESENTAT LA NACIONALITAT ESPANYOLA I ENCARA NO TENS RESPOSTA?

L’article 11.3 del Real Decret 1004/2015, de 6 de novembre, pel que s’aprova el Reglament pel que es regula el procediment per l’adquisició de la nacionalitat espanyola per residència, determina que:

“El procedimiento deberá ser resuelto y notificado en el plazo máximo de un año desde de que la solicitud haya tenido entrada en la Dirección General de los Registros y del Notariado. Transcurrido el plazo aludido sin que haya recaído resolución expresa, se entenderán desestimadas las solicitudes formuladas por los interesados.”

No us alarmeu! Si ha transcorregut un any des que l’interessat/da va sol·licitar la nacionalitat espanyola, hi ha la possibilitat, dins del termini de 6 mesos, d’acollir-se al silenci administratiu i interposar un recurs contenciós-administratiu en via judicial, és a dir, davant l’Audiència Nacional, posant d’aquesta manera en marxa un procés judicial. No obstant, iniciar aquest procediment és opcional i també es pot optar a esperar a obtenir una resposta més endevant. Doncs a data d’avui, el promig d’espera per obtenir la nacionalitat espanyola és de 2 anys i mig, tot i això, es creu que aquest termini pot reduïr-se en les pròximes sol·licituds.

Si estas interessat/da en sol·licitar la nacionalitat espanyola pots posar-te en contacte amb el departament d’estrangeria de Lleal Tulsa & Associats S.L., nosaltres ens encarregarem d’assessorar-te i gestionar totes les operacions necessàries perquè la sol·licitud de la nacionalitat sigui presentada amb tots els requisits necessaris.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

ASSESSORAMENT INTEGRAL
PER A PARTICULARS I EMPRESES

Lleal Tulsà Assessors

Gestoria i assessoria fiscal, laboral, jurídica, estrangeria, administrativa, immobiliària, protecció de dades per a empreses, autònoms i particulars.