Mesures per a empreses i autònoms recollides en el RDL 11/2020 en l’àmbit laboral

Presentem les mesures per a empreses i autònoms aprovades en el RDL 11/2020 en l’àmbit laboral.

 

1) El Govern aprova mesures per a empreses i autònoms i nous subsidis extraordinaris per falta d’activitat per els treballadors/es de la llar i per finalització de contractes temporals.

Subsidi treballadors de la llar

Tindran dret a aquesta nova prestació les persones donades d’alta com a treballadors/es de la llar abans de l’entrada en vigor de l’estat d’alarma. Aquelles persones que hagin deixat de prestar serveis en un o diversos domicilis, totalment o parcialment per a reduir el risc de transmissió de la Covid-19. També, les que hagin estat objecte d’acomiadament o desistiment del contracte durant la crisi sanitària. Per a sol·licitar el nou subsidi serà necessari acreditar la pèrdua total o parcial de l’activitat amb la declaració responsable signada. Adjuntar la carta d’acomiadament, la comunicació de desistiment o la baixa en el sistema especial de treballadors/es de la llar del règim general de la Seguretat Social.

Les treballadors/es de la llar tindran dret a un subsidi equivalent al 70% de la seva base reguladora si la pèrdua d’activitat sigui total. Si el treballador/a redueix la seva jornada, percebrà la part proporcional corresponent a aquesta reducció de jornada. El nou subsidi és compatible amb altres ingressos per compte propi o aliè, sempre que no superin, en conjunt, l’SMI. No obstant això, serà incompatible amb el subsidi per incapacitat temporal o amb el cobrament del permís retribuït recuperable. El Servei Públic d’Ocupació Estatal habilitarà el procediment de sol·licituds.

Subsidi treballadors temporals

A més, s’ha aprovat un subsidi de desocupació excepcional per la fi de contracte temporal. Podran accedir a ell les persones treballadores que gaudissin d’un contracte de, almenys, dos mesos de durada que s’hagués extingit després de l’entrada en vigor de l’estat d’alarma i que no comptessin amb cotitzacions suficients per a accedir a una prestació per desocupació. Aquest subsidi tindrà un import del 80% de l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples (*IPREM) i es percebrà per un mes. El Subsidi de Desocupació Excepcional per la Fi de Contracte Temporal serà incompatible amb qualsevol altra renda, salari social, subsidi, prestació o ajuda concedida per les administracions públiques. El Servei Públic d’Ocupació Estatal habilitarà el procediment de sol·licituds.

2) Ajornament i moratòria de quotes Seguretat Social. Ajornament a empreses i autònoms

Els autònoms i empreses podran sol·licitar l’ajornament de les quotes a pagar a d’abril a un interès reduït del 0,5%. Per accedir a aquests ajornaments, han de ser empreses o autònoms afectats des de i per la situació provocada pel COVID- 19. Per això les empreses i autònoms que es beneficiïn d’aquest tipus d’ajornaments no poden tenir un altre ajornament en vigor anterior.

S’ha de sol·licitar abans del transcurs dels deu primers dies naturals del mes d’abril.

Moratòria a empreses i autònoms

D’altra banda, s’ha donat llum verda a una moratòria a empreses i autònoms de fins a sis mesos per al pagament de les obligacions amb la Seguretat Social. D’aquesta manera, podran demorar el seu pagament sense interessos ni recàrrecs de les cotitzacions que s’hagin d’efectuar en els mesos de maig, juny i juliol. Aquestes quotes s’hauran d’abonar sis mesos després.

Els requisits per poder sol·licitar aquesta moratòria s’establiran a través d’una Ordre Ministerial.

A més, la moratòria no és aplicable per a les empreses que hagin estat exonerades de pagar cotitzacions socials pels seus treballadors afectats per ERTES per força major. A més, les empreses i autònoms que no tinguin dret a la moratòria també podran sol·licitar l’ajornament a l’0,5%. Ho podràn fer durant els períodes de pagament de maig i juny.

D’altra banda, per els autònoms per compte propi que veiessin la seva activitat suspesa amb motiu de l’entrada en vigor del decret d’alarma i se’ls reconegués el dret al cessament d’activitat des del mes de març, s’han eliminat els recàrrecs que puguin correspondre pel retard en el pagament de les quotes generades fins al dia d’aquest reconeixement. Per cobrir la resta dels dies de març, aquests treballadors poden demanar la prestació extraordinària per cessament d’activitat. Aquesta mesura va ser aprovada fa dues setmanes. I inclou, a més del pagament d’una prestació mínima de 661 euros a el mes, l’exempció en el pagament de les cotitzacions socials.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

ASSESSORAMENT INTEGRAL
PER A PARTICULARS I EMPRESES

Lleal Tulsà Assessors

Gestoria i assessoria fiscal, laboral, jurídica, estrangeria, administrativa, immobiliària, protecció de dades per a empreses, autònoms i particulars.