Reial decret llei 1/2023, de 10 de gener, de mesures urgents en matèria d’incentius a la contractació laboral, pla d’igualtat a les empreses i millora de la protecció social de les persones artistes

L’any comença amb una novetat referent a una llei que tracta mesures urgents en matèria d’incentius a la contractació laboral, pla d’igualtat a les empreses i protecció sobre les persones artistes.

Aquesta novetat té com a objectius generals promocionar la contractació de les persones aturades, especialment de les més vulnerables, contribuir al manteniment i la millora de la qualitat de l’ocupació i a la promoció professional de les persones ocupades, així com fomentar la creació d’ocupació a l’àmbit de l’economia social.

Pots consultar el text publicat al BOE, aquí.

 

Persones destinatàries de la contractació laboral incentivada

Persones d’atenció prioritària, que figurin registrades als serveis públics d’ocupació com a demandants de serveis d’ocupació en situació laboral de desocupades.

No es requerirà la inscripció als serveis públics d’ocupació a les persones inscrites al Sistema Nacional de Garantia Juvenil.

Definició de persones destinatàries de les mesures de foment del treball:

 1. Persones d’atenció prioritària
 2. Persones amb discapacitat
 3. Persones amb discapacitat que presenten més dificultats d’accés al mercat de treball
 4. Persones en risc o situació d’exclusió social
 5. Dones víctimes de violència de gènere
 6. Dones víctimes de tràfic d’éssers humans, d’explotació sexual o laboral i dones en contextos de prostitució
 7. Dones víctimes de violències sexuals: les dones majors de 16 anys que acreditin aquesta situació
 8. Víctimes del terrorisme

Obligacions de manteniment a l’ocupació

El beneficiari haurà de mantenir el treballador/a, almenys 3 anys des de la data d’inici del contracte, transformació o incorporació bonificats.

No es tindran en compte les extincions de contractes per causes objectives o per acomiadaments disciplinaris que no hagin estat declarats o reconeguts com a improcedents, els acomiadaments col·lectius que no hagin estat declarats no ajustats a dret, així com les extincions per dimissió, jubilació, mort o incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa de les persones treballadores, per resolució del període de prova o per fi de la crida de persones treballadores amb contracte fix-discontinu.

Quanties i durada dels beneficis de la contractació laboral

En els supòsits de contractació a temps parcial, les quanties esmentades es reduiran proporcionalment en funció de la jornada establerta, sense que pugui ser inferior al 50% de la jornada.

Aquest límit de durada mínima de la jornada a temps parcial no és aplicable al col·lectiu de persones amb discapacitat.

Qui n’està exclòs?

 • Relacions laborals de caràcter especial.
 • Contractacions que afectin el cònjuge, ascendents, descendents i altres parents per consanguinitat o afinitat, fins al segon grau inclusivament, de l’empresari.
 • Contractacions realitzades de treballadors que en els dotze mesos anteriors a la data d’alta haguessin prestat serveis a la mateixa empresa o entitat mitjançant un contracte per temps indefinit, o en els darrers sis mesos mitjançant un contracte de durada determinada o un contracte formatiu.
 • Treballadores que hagin estat baixa amb un contracte de treball indefinit per a un altre ocupador en un termini de tres mesos previs a la data de l’alta.
 • Els ocupadors que hagin extingit o extingeixin per acomiadament reconegut o declarat improcedent o per acomiadament col·lectiu contractes incentivats quedaran exclosos per un període de dotze mesos dels incentius a la contractació.

Incentius i altres instruments de suport a l’ocupació

 • Bonificacions per la contractació indefinida de persones amb capacitat intel·lectual límit (entre 20% < 33% de discapacitat). 128 euros/mes durant quatre anys.
 • Bonificacions per la contractació indefinida de persones treballadores readmeses després d’haver cessat a l’empresa per incapacitat permanent total o absoluta. 138 euros/mes durant un període de 2 anys, sempre que la readmissió esmentada no respongui a un dret de les persones treballadores a reincorporar-se al lloc de treball.
 • Bonificacions per la contractació indefinida de dones víctimes de violència de gènere, de violències sexuals i de tràfic d’éssers humans, tant amb finalitat d’explotació sexual com laboral. 128 euros/mes durant 4 anys.
 • Bonificacions en els contractes de durada determinada que se celebrin amb persones aturades per a substitució de persones treballadores en determinats supòsits. 366 euros/mes.
 • Bonificacions en la cotització de les persones treballadores substituïdes durant les situacions de naixement i cura del menor o la menor, exercici corresponsable de la cura del menor o de la menor lactant, risc durant l’embaràs i risc durant la lactància natural. 366 euros/mes.
 • Bonificació en els supòsits de canvi de lloc de treball per risc durant l’embaràs o el risc durant la lactància natural, així com en els supòsits de malaltia professional. 138 euros/mes.
 • Bonificacions per a la contractació indefinida de persones en situació d’exclusió social. 128 euros/mes durant 4 anys.
 • Bonificació per la contractació indefinida de persones aturades de llarga durada. 110 euros/mes durant 3 anys. Dones/persones de 45 o més, la bonificació indicada serà de 128 euros/mes durant 3 anys.
 • Bonificacions per a la contractació indefinida de persones víctimes del terrorisme. 128 euros/mes durant 4 anys.
 • Bonificacions per la realització del contracte de formació en alternança. 128 euros/mes durant 3 anys. En el cas de dones, aquesta bonificació serà de 147 euros/mes.
 • Bonificació per la contractació indefinida o la incorporació com a persona sòcia a la cooperativa o societat laboral de persones que realitzen formació pràctica en empreses. 138 euros/mes durant un període màxim de 3 anys, llevat que la persona treballadora contractada sigui persona amb discapacitat, i en este cas la bonificació podrà aplicar-se durant tota la vigència del contracte.
 • Bonificacions a la formació en alternança. Quan es formalitzi amb persones beneficiàries del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, la quantia màxima de les bonificacions serà la que resulti de multiplicar el mòdul econòmic corresponent per un nombre d’hores equivalent al 50% de la jornada durant el primer any del contracte, i del 25% de la jornada el segon.
 • Bonificació per la contractació de personal investigador sota la modalitat de contracte predoctoral. Durant la vigència del contracte 115 euros/mes.
 • Bonificacions per la incorporació de persones treballadores com a sòcies treballadores o de treball a cooperatives i societats laborals. La incorporació treballadors aturats com a sòcies treballadores o de treball a cooperatives i societats laborals, 73 euros/mes durant 3 anys. Joves menors de 30 anys, o persones menors de 35 anys que tinguin reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33%, la bonificació serà de 147 euros/mes durant el primer any, i de 73 euros/mes durant els 2 anys restants.
 • Bonificació per la transformació en contractes fixos-discontinus de contractes temporals subscrits amb persones treballadores per compte d’altri agràries. La transformació de contractes temporals donarà dret, durant els tres anys següents, a una bonificació de 55 euros/mes o de 73 euros/mes en el cas de dones. Es limitarà a les transformacions de contractes temporals que es realitzin durant els 2 primers anys posteriors a l’entrada en vigor d’aquest Reial decret llei.
 • Mesura de suport a la prolongació del període d’activitat de les persones treballadores amb contractes fixos-discontinus als sectors de turisme i comerç i hostaleria vinculats a l’activitat turística. Les empreses dedicades a activitats als sectors de turisme, així com els de comerç i hostaleria, que generin activitat productiva els mesos de febrer, març i novembre de cada any i que iniciïn i/o mantinguin en alta durant aquests mesos l’ocupació de les persones treballadores amb contractes de caràcter fix-discontinu, podran aplicar en aquests mesos una bonificació a la cotització de 262 euros/mes.
 • Bonificacions respecte de persones contractades a determinats sectors d’activitat i àmbits geogràfics. (Ceuta i Melilla).
 • Bonificació per la contractació indefinida de persones joves amb baixa qualificació beneficiàries del Sistema Nacional de Garantia Juvenil. El primer any de vigència, els contractes indefinits que se celebrin amb persones joves menors de 30 anys amb baixa qualificació inscrits al Sistema Nacional de Garantia Juvenil, donaran dret a una bonificació de 275 euros/mes, durant 3 anys. Es consideraran persones joves amb baixa qualificació les que no hagin aconseguit els estudis corresponents al títol de Batxillerat o Cicle Formatiu de Grau Mitjà del sistema de Formació Professional.

 

Plans d’igualtat a les empreses

Amb la finalitat d’impulsar la implantació dels plans d’igualtat a l’empresa, el Govern establirà mesures de foment de la implantació voluntària de plans d’igualtat dirigides especialment a les empreses petites i mitjanes.

Grup per a l’estudi i l’impuls de mesures de reconeixement de la intermitència en l’àmbit laboral i de la Seguretat Social dels artistes i treballadors autònoms de la cultura

En el termini d’un mes, des de la publicació d’aquest Reial decret llei, el Govern crearà un grup de treball per estudiar l’adopció de mesures específiques per a l’adequació de la Seguretat Social dels artistes per compte aliè i per compte propi així com dels altres treballadors autònoms de la cultura.

Grup per a l’estudi i l’impuls de mesures de reconeixement de la intermitència en l’àmbit laboral i de la Seguretat Social dels artistes i treballadors autònoms de la cultura.

En el termini d’un mes, des de la publicació al Butlletí Oficial de l’Estat d’aquest Reial decret llei, el Govern crearà un grup de treball per estudiar l’adopció de mesures específiques per a l’adequació de la Seguretat Social dels artistes per compte aliè i per compte propi així com dels altres treballadors autònoms de la cultura.

 

Base de cotització aplicable als artistes de baixos ingressos inclosos en el Règim Especial dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms el 2023

Una altra mesura referent a la contractació laboral fa referència a la base de cotització mensual per als artistes inclosos en el Règim Especial dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms els ingressos anuals dels quals siguin iguals o inferiors a 3.000 euros, es fixa per al 2023 en 526,14 euros mensuals.

 

Disposició final tretzena. Entrada en vigor

Aquesta norma entra en vigor l’1 de setembre de 2023.

 

 

Assessorament personalitzat

Contacta amb nosaltres si necessites una explicació personalitzada. T’assessorarem en tot el que faci falta.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

ASSESSORAMENT INTEGRAL
PER A PARTICULARS I EMPRESES

Lleal Tulsà Assessors

Gestoria i assessoria fiscal, laboral, jurídica, estrangeria, administrativa, immobiliària, protecció de dades per a empreses, autònoms i particulars.