Novetats socials i laborals del 2023

Com hem anat veient en els últims articles, el 2023 ve carregat de novetats socials i laborals del 2023 que ens agradaria posar sobre la taula.

Com ja és sabut, al BOE del passat dissabte 24/12/2022 es va publicar la Llei 31/2022 de pressupostos generals de l’Estat per aquest any. Dins d’aquest comunicat es recullen mesures que afecten l’àmbit laboral, sobretot en matèria de cotització a la Seguretat Social.

Així doncs, a continuació expliquem els detalls d’aquestes novetats així com algunes altres mesures que pretenen fer front a la crisi inflacionista que es pateix.

 

Llei 31/2022 de pressupostos generals de l’Estat 2023. Tot el que cal saber

Bases i tipus de cotització

Es preveu un increment del 8,60% la base màxima de cotització a la Seguretat Social. Ara, aquesta màxima, s’establirà en 4.495,00€ mensuals (54.000€ anuals). Per la seva banda, les bases mínimes de cotització s’incrementaran segons ho faci el SMI 2023 (art. 122.1).

 

Mecanismes d’Equitat Intergeneracional (MEI)
El Mecanisme d’Equitat Intergeneracional, o també conegut com a MEI, és una de les grans novetats de l’any 2023. Consisteix en l’aprovació de mesures pensades per fer front als reptes que planteja el sistema de pensions amb l’objectiu d’enfortir-lo a llarg termini.

Una de les mesures més importants és l’establiment d’un nou tipus de cotització que s’aplicarà entre el 2023 i el 2032 a les nòmines de tots els treballadors i que també abonaran les empreses així com els professionals autònoms.

Així doncs, a partir de l’1 de gener de 2023 s’efectuarà una cotització addicional del 0,60% aplicable a la base de cotització per contingències comunes en totes les situacions d’alta o assimilades a la d’alta en el sistema de la Seguretat Social en les quals existeixi obligació de cotitzar per a la cobertura de la pensió de jubilació.

Quan el tipus de cotització hagi de ser objecte de distribució entre ocupador i treballador, el 0,50% serà a càrrec de l’ocupador i el 0,10 % a càrrec del treballador.

 

Règim especial dels treballadors de la llar 

Dins l’article 122.4 s’estipula que la cotització per atur s’inclourà per primera vegada en les liquidacions de quotes de desembre 2022 (corresponents a novembre 2022). La cotització corresponent al mes d’octubre serà objecte de liquidació complementària en el mes de gener 2023.

En aquest cas, recomanem la lectura de l’article “Regulació del règim laboral de les persones treballadores de la llar a Espanya” on s’aborda la regulació del règim laboral d’aquest col·lectiu.

 

Plans de pensions

Es redueix la base imposable de l’IRPF de les aportacions a plans de pensions i altres formes de previsió social.

Així doncs, pel 2023 es preveu que el treballador amb rendiments íntegres del treball de fins a 60.000€ pugui aportar més que l’empresa al pla d’ocupació. Això es farà en funció de l’aportació anual que faci l’empresa. A més, també es modifica l’article 5.3 de la Llei de Plans i Fons de Pensions per limitar l’aportació als plans.

 

Treball autònom 

Tal com explicàvem a l’article publicat recentment “Nou sistema de cotització per autònoms“, a partir de l’1 de gener de 2023 els autònoms han de seguir aquest nou tram que estipula i marca la seva base reguladora sobre els ingressos obtinguts durant la seva activitat professional.

Tanmateix, al treball autònom també s’hi estableix un increment d’un 8,60% en les bases de cotització i les quotes dels autònoms que van escollir una revaloració automàtica (art. 122.6, 10 i 11 LPGE per al 2023). Per tant, per al 2023, s’ha introduït un nou límit de 4.250€ per a les aportacions d’autònoms a plans simplificats d’ocupació i per 2 a les aportacions de plans dels quals sigui promotor l’autònom. El mateix límit també serà per a les aportacions de plans de pensions sectorials. D’aquesta manera, un autònom pot realitzar aportacions que redueixin la seva base imposable fins a 4.250€ vinculades a aquests nous productes i, a més, disposa del límit de 1.500€ per realitzar aportacions a altres sistemes de previsió social. Per tant, podrà reduir la base imposable un total de 5.750€.

 

Novetats referents a l’atur

Dins la nova normativa dels pressupostos generals de l’Estat s’eleva la quantia de la prestació contributiva per atur del 50 al 60% de la base reguladora a partir del dia 181, és a dir, a partir del setè mes, de la percepció de la prestació.

Aquesta novetat s’aplica també als qui ja estiguin percebent la prestació per atur en el moment de la seva entrada en vigor.

 

IPREM (Indicador de Rendes d’Efectes Múltiples)

Pel que fa a la concessió d’ajudes, subvencions o subsidi d’atur, s’incrementa en un 3,62 % la quantia de l’Indicador de Rendes d’Efectes Múltiples (IPREM), fixant-lo en 20€ diaris. És a dir, 600€ mensuals i 7.200€ anuals (8.400€ quan es tracti de normes en què la referència al SMI va ser substituïda per la de l’IPREM i s’incloguin les pagues extres).

 

Interès legal del diner i de demora

Per aquest 2023 l’interès legal del diner es fixa en un 3,25% i el de demora es fixa en el 4,0625%.

 

Reial Decret Llei 20/2022. Novetats en jubilació, SMI, maternitat, quotes de la Seguretat Social i acomiadaments

Pròrroga SMI

Es prorroga la vigència del salari mínim interprofessional per al 2022 durant el període necessari per garantir la continuïtat dels treballs de la taula de diàleg social en la recerca.

 

Jubilació activa per als professionals sanitaris

Una altra de les novetats socials i laborals del 2023 fa referència a la incorporació de facultatius sanitaris per reforçar els serveis d’atenció primària. S’aprova la jubilació activa millorada que permetrà que professionals sanitaris d’atenció primària, metges de família i pediatres en edat de jubilació, puguin continuar durant els propers 3 anys compatibilitzant el 75% de la seva pensió amb el servei actiu a temps complet o a mitja.

 

Jubilació parcial en la indústria manufacturera

Es seguirà aplicant la regulació per a la modalitat de jubilació parcial amb simultània celebració de contracte de relleu a pensions causades abans de l’1 de gener de 2024, sempre que s’acrediti el compliment dels requisits establerts. Això suposa la pròrroga fins al 31 de desembre de 2023 del contracte de relleu amb condicions especials per a la indústria manufacturera.

 

Pròrroga en l’ajornament de quotes de la Seguretat Social

Es prorroga per un termini de 3 mesos el règim extraordinari d’ajornaments en el pagament de quotes de la Seguretat Social, pel qual s’adopten mesures urgents de suport al sector agrari per causa de la sequera, l’article 37 del Reial decret llei 6/2022, de 29 de març, pel qual s’adopten mesures urgents en el marc del Pla Nacional de resposta a les conseqüències econòmiques i socials de la guerra a Ucraïna, i l’article 28 del Reial decret llei 6/2022, de 29 de març, pel qual s’adopten mesures urgents en el marc del Pla Nacional de resposta a les conseqüències econòmiques i socials de la guerra a Ucraïna.

 

Deducció per maternitat

S’aclareix el dret a continuar percebent la deducció per maternitat en l’IRPF a partir de l’1 de gener de 2023. Encara que algun dels progenitors tingués dret al complement d’ajuda per a la infància respecte del mateix descendent.

 

Pròrroga de la prohibició d’acomiadar, en determinats supòsits, per rebre ajuts públics 

Aquesta prohibició s’estén fins al 30 de juny de 2023 conjuntament amb les mesures en l’àmbit laboral de suport a les persones treballadores. Així doncs, les empreses beneficiàries dels ajuts directes no podran justificar acomiadaments objectius basats en l’augment dels costos energètics. I, també, les empreses que s’acullin a les mesures de reducció de jornada o suspensió de contractes per causes relacionades amb la invasió d’Ucraïna i que es beneficiïn de suport públic no podran utilitzar aquestes causes per realitzar acomiadaments.

 

Revalorització de pensions pel 2023

A partir de l’1 de gener, s’estableix una pujada efectiva del 8,5% amb caràcter general de les pensions del sistema de Seguretat Social. Aquest increment és el resultat de l’IPC mitjà entre el desembre del 2021 i el novembre del 2022. Segons la fórmula establerta a la Llei 20/2021 de garantia del poder adquisitiu de les pensions, aprovada fa un any.

 

Administració pública

S’acorda un augment salarial del 2,5% a efectes a 1 de gener de 2022 per a tot el personal de l’administració pública. Aquest augment serà revisable fins al 3,5% en funció de l’IPCA i el PIB.

 

 

Tens dubtes sobre les novetats socials i laborals del 2023?

Les novetats laborals del 2023 no són poques. És per això que en alguns casos poden despertar certs dubtes que mereixen ser esclarits. Si tens algun dubte sobre algun d’aquests punts, contacta amb nosaltres. Els nostres assessors laborals atendran la teva petició.

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

ASSESSORAMENT INTEGRAL
PER A PARTICULARS I EMPRESES

Lleal Tulsà Assessors

Gestoria i assessoria fiscal, laboral, jurídica, estrangeria, administrativa, immobiliària, protecció de dades per a empreses, autònoms i particulars.