Novetats en el nou barem d’indemnitzacions que s’aprovarà al 2016

En aquest post us parlarem de les principals novetats del barem d’indemnitzacions que comportarà l’entrada en vigor el pròxim dia 1 de gener de 2016 de la Llei 35/2015 per la qual s’aprova el nou barem d’indemnitzacions per accidents de trànsit.

Abans d’entrar a detallar les principals novetats que comporta l’aplicació d’aquest nou barem d’indemnitzacions, es vol fer esment que no es tracta d’una simple modificació, ja que hi ha incorporació de nous termes indemnitzables i sobretot garanteix una suficient, clara i major cobertura pel que fa a les indemnitzacions on en molts casos, com seria el cas d’un accident on es produís la mort d’una persona, les indemnitzacions, depenent dels casos, s’incrementen des d’un mínim d’un 50% i en alguns casos poden arribar a superar el 200%.

Com es pot observar, per tant, es tracta d’una gran reforma que ve a conseqüència del gran endarreriment que en molts àmbits té Espanya en contraposició amb les grans potències europees. Específicament, i pel que fa a la responsabilitat civil derivada dels accidents de circulació i sobretot amb les quanties indemnitzatòries, amb l’actual barem, com es podrà observar, aquesta disparitat es fa encara més evident.

Pel que fa a danys personals, les novetats venen en tots els tres supòsits que inclouen aquests danys; tant pel cas de defunció, lesions permanents/seqüeles com pels casos de lesions temporals.

En cas de defunció, com s’ha deixat entreveure hi ha un increment important pel que fa a les indemnitzacions, on s’individualitzen els casos tenint en compte també les noves estructures familiars (famílies monoparentals, amb fills d’altres matrimonis, etc.). El nou barem distingeix entre “perjudici patrimonial bàsic” amb despeses derivades de la mort, on sempre hi haurà una indemnització mínima de 400€ (sense falta de justificació) i, despeses específiques, despeses que inclouran, entre d’altres, el trasllat del difunt, enterrament, repatriació del cos, etc.

En cas de lesions permanents/ seqüeles es modifica el barem per adaptar-lo a l’estat actual de la ciència indemnitzant no només els perjudicis sinó també els danys emergents, sobretot per les seqüeles que li quedin al lesionat en un accident de trànsit que quedi discapacitat de tal forma que requereixi assistència intensa per a la seva autonomia personal. Per tant són indemnitzables, entre d’altres, les despeses d’assistència sanitària futura, les pròtesis i ortesis necessàries, així com la seva reposició, etc, les quals, i com a novetat d’aquest barem, aquestes són abonades directament als serveis públics de salut, és a dir i de forma més simple, les asseguradores indemnitzaran als serveis públics de salut de les diferents comunitats autònomes per les despeses derivades dels nous perjudicis coberts pel nou barem.

En el supòsit de danys temporals, la nova modificació de la Llei 35/2015 introdueix dos conceptes diferents; en primer lloc, les despeses d’assistència sanitària i, en segon lloc, les despeses diverses indemnitzables, és a dir, les necessàries i raonables, segons la Llei, que generi la lesió en el desenvolupament ordinari de la vida diària del lesionat, com per exemple serien l’increment dels costos de mobilitat del lesionat o el desplaçament de familiars per atendre’l.

Pel que fa als danys patrimonials, és aquí on la Llei 35/2015 introdueix nous conceptes, com són el dany emergent i el lucre cessant, que si bé estaven previstos en l’actual barem, la seva regulació i previsió era totalment simplista i en conseqüència insuficient. Pel que fa a la pèrdua de guanys legítims per la víctima, el barem contempla els ingressos nets d’aquesta, a la vegada que valora els treballs no remunerats de la víctima, com podrien ser les tasques de la llar o la hipotètica pèrdua de treball futura dels menors/estudiants que pateixen un accident. Per tant, una vegada es tenen en consideració totes les característiques de la víctima (quants anys duració matrimoni, ingressos nets anuals, edat, fills, etc), se li apliquen a aquesta una sèrie de factors com serien la duració del perjudici, el risc de defunció del perjudicat o la deducció de pensions públiques i, amb la combinació d’aquests elements tindríem la indemnització corresponent per a cada víctima.

El barem d’indemnitzacions llavors regula també el que ell anomena “perjudicis extra-patrimonials o morals”. Es fa una reestructuració del perjudici personal bàsic en les indemnitzacions per causa de mort en relació amb els perjudicis particulars, que s’enquadren en 5 categories; cònjuge, ascendents, descendents, germans i afins. I el Barem considera que aquestes 5 categories de perjudicats sempre pateixen un perjudici indemnitzable i de la mateixa quantia, amb independència que concorrin o no altres categories de perjudicats.

Ja per anar acabant aquest breu resum de les principals novetats que la Llei 35/2015 ha introduït, es vol fer esment a la introducció del procediment de mediació. Per garantir una ràpida resolució dels conflictes, s’imposa a les asseguradores una obligació d’actuació de manera diligent en la quantificació del dany i l’obligació de presentació d’una oferta motivada que s’ha de presentar als perjudicats i, en cas de disconformitat entre les parts en aquesta oferta, és aquí on entra el procediment de mediació per tal de resoldre de comú acord la controvèrsia sorgida.

A mode d’exemple indemnitzatori, en cas de defunció en accident de trànsit d’una dona de 48 anys casada durant 20 anys que deixa el cònjuge vidu de 51 anys i un únic fill menor de 8 anys, cotitzant a la Seguretat Social en règim general, treballant com a secretària tenint un salari de 38.500€ nets l’any, en l’actual barem tindria una indemnització de 40.741€, en canvi amb la introducció del nou barem, aquesta indemnització passaria a ser de 142.239€, és a dir, un increment de quasi el 250%.

En conclusió, es tracta d’una Llei que introdueix i ha millorat de manera important les indemnitzacions per defunció i les indemnitzacions de les lesions més greus. Es calcula, encara que és complicat fer mitjanes, ja que cada cas s’ha d’individualitzar, que les lesions greus pugen un 35% de mitjana i les defuncions entre un 150 i 200%. A tot això els crítics apunten que s’han empitjorat i reduït les indemnitzacions per les lesions lleus, les quals són la immensa majoria. Tot i aquest últim afegit, s’ha establert que aquest barem s’ha de revisar cada tres anys, pel qual es podria millorar (o no) relativament aviat.

Si té algun dubte sobre com exercir aquest dret, contacti amb nosaltres.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

ASSESSORAMENT INTEGRAL
PER A PARTICULARS I EMPRESES

Lleal Tulsà Assessors

Gestoria i assessoria fiscal, laboral, jurídica, estrangeria, administrativa, immobiliària, protecció de dades per a empreses, autònoms i particulars.