Tributació de les operacions intracomunitàries en l’IVA

Us volem explicar com funciona la tributació de les operacions intracomunitàries en l’impost sobre el valor afegit (IVA) l’IVA a través d’una guia bàsica.

 

Lloc realtització del fet imposable – regles de localització

Entrega de béns

 • En l’entrega de béns que hagin de ser objecte d’expedició o transport, l’entrega és on s’inicia el transport.
 • En l’entrega d’immobles o relacionats, on estigui l’immoble.
 • També, en l’entrega de béns que no siguin objecte de transport, on es posi a disposició del adquirent.

Tributació de les operacions intracomunitàries en l'IVA

Així doncs, en una venda amb instal·lació, si la instal·lació implica immobilitzar el bé, l’entrega és on s’efectua la instal·lació. Això que implica? Doncs que com l’entrega i l’adquisició és en el mateix país, per tant, no és una operació intracomunitària.

Prestació de serveis

 1. REGLA GENERAL PRESTACIÓ DE SERVEIS (Art 69.U L’IVA)
  1.1 Serveis prestats entre empresaris o professionals
  Es localitzen en el país on estigui la seu del destinatari.
  1.2 Serveis prestats a particulars
  Es localitza en el país del prestador del servei.
  zzzzzzzzzz
 2. REGLA GENERAL PRESTACIÓ DE SERVEIS PROFESSIONALS (Art 62. DOS L’IVA)
  – Cessions drets autor, patents marques// Serveis Publicitaris
  – Serveis d’assessorament Fiscal, Comptable, jurídic, Auditoria etc…
  – Tractament de dades// Traducció//Operacions assegurances//Arrendaments de mobles exclòsTributació de les operacions intracomunitàries en l'IVAzzz
 3. REGLES ESPECIALS (Art 70 I 72 L’IVA)
  3.1 Relacionats amb béns immobles
  Tributa on radica l’immoble. Estan inclosos:
  – Lloguer, tot el relacionat amb execució d’obra, tot el relacionat amb caràcter tècnic (arquitectes, enginyers, etc), serveis de gestió, vigilància dels immobles, lloguer de caixes de seguretat, taxació.
  – Estan inclosos els serveis d’allotjament es Establiments d’Hostaleria, acampada i balnearis.* Una excepció són els mediadors de serveis d’allotjament (P.E. Booking) segueix regla general. Si és relació entre empresaris en la seu del destinatari.
  zzz
  3.2 Serveis de transport
  zzz
  3.3 Serveis de mediació
  zzz

Novetats en la tributació de les operacions intracomunitàries en l’IVA

 • Segons resolucions del TJUE, no es pot supeditar l’exempció de l’entregaintracomunitària al compliment de requisits formals, si l’acreditació que el destinatari és empresari pot venir per altres mitjans de prova és improcedent denegar l’exempció.
 • Segons directiva UE 2018/1910 la consignació correcta del NIF/IVA de l’adquirent és un requisit essencial per poder gaudir de l’exempció. (a partir del 01-01-20)
 • També, s’han homogeneïtzat les condicions per considerar que s’ha produït una expedició de la mercaderia i la sortida efectiva del país. És necessari dos dels següents elements de prova. (Emès des d’una part independent).
  • Carta o document CMR firmat.
  • Coneixement d’embarcament.
  • Factura de flete aeri.
  • Factura del transportista.
 • O un dels anteriors més un dels següents. (Emès des de una part independent).
  • Pòlissa d’assegurança relativa al transport del béns.
  • Documents oficials emesos per una autoritat pública (exnotari) que acreditin l’arribada dels béns.
  • Rebut emès per un dipositari en el país de destí que confirmi l’emmagatzematge en aquest país.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

ASSESSORAMENT INTEGRAL
PER A PARTICULARS I EMPRESES

Lleal Tulsà Assessors

Gestoria i assessoria fiscal, laboral, jurídica, estrangeria, administrativa, immobiliària, protecció de dades per a empreses, autònoms i particulars.