Permís retribuible recuperable per totes les persones treballadores per compte aliena que no prestin serveis essencials. A qui afecta el permís retribuible recuperable? Com a norma general, a totes les persones treballadores per compte aliena, tan dels sector públic com privat, l’activitat dels quals no hagi ja estat paralitzada per la declaració de l’e

Les mesures en matèria laboral adoptades per la crisi sanitària del coronavirus canvien cada setmana. A continuació t’expliquem les últimes aprovades pel Govern Espanyol.   RDL. 6/2020 DE 10 DE MARÇ L’article cinquè d’aquest Real Decret estipula que amb caràcter excepcional, es considerarà situació assimilada d’incapacitat a accident d

ASSESSORAMENT INTEGRAL
PER A PARTICULARS I EMPRESES

Lleal Tulsà Assessors

Gestoria i assessoria fiscal, laboral, jurídica, estrangeria, administrativa, immobiliària, protecció de dades per a empreses, autònoms i particulars.