Nova pròrroga dels ERTOs

S’ha aprovat una nova pròrroga dels ERTOs fins a data de 28 de febrer de 2022, on prèviament les empreses hauran de presentar una sol·licitud de renovació.

En aquest article volem recollir les principals mesures incloses dins la nova normativa.
Aquesta nova norma, i les seves mesures, queda inclosa dins el Real Decret Llei 18/2021 de 28 de setembre, mesures urgents per a la protecció del treball, la recuperació econòmica i la millora del mercat de treball.

 

Nova pròrroga dels ERTOs vinculats a la crisi pandèmica

La pròrroga dels expedients de regulació temporal de treball vigents a data 30 de setembre, s’autoritzarà prèvia presentació per part de l’empresa d’una sol·licitud acompanyada d’una relació de les hores o dies de treball suspesos o reduïts durant els mesos de juliol, agost i setembre de 2021 de cada una de les persones treballadores.
En el supòsit d’ERTO per causes econòmiques, tècniques o organitzatives també s’haurà d’aportar l’informe de la representació de les persones treballadores amb el que es va negociar.
El termini per presentar la renovació de la nova pròrroga dels ERTOs és del dia 1 al 15 d’octubre. I en el termini de deu dies hàbils des de la presentació de la sol·licitud, l’autoritat laboral dictarà resolució i es prorrogarà fins al 28 de febrer de 2022.

 

ERTO impediment o limitació

Les empreses afectades per noves restriccions vinculades amb la Covid-19, que siguin adoptades per les autoritats competents entre l’1 de novembre de 2021 i el 28 de febrer de 2022, podran sol·licitar un expedient de regulació temporal d’ocupació per impediment o limitació.
En el cas de les empreses que tinguin en vigor un expedient de regulació d’impediment o de limitació, sigui per a noves restriccions o prorrogats d’acord amb l’apartat anterior, podran transitar de la situació d’impediment a limitació i viceversa.
S’haurà de comunicar el trànsit d’un tipus d’expedient a l’altre a l’autoritat laboral.

 

Beneficis en matèria de cotització dels expedients de regulació temporal d’ocupació

Les exempcions de cotització seran les següents (sobre la jornada no treballada):

Les formacions que esmenta la normativa tindran com a objectiu la millora de les competències professionals de les persones treballadores afectades per l’ERTO.

Cal recordar, però, que el termini efectiu de les accions formatives finalitzarà el 30 de juny de 2022.

En funció del nombre de treballadors de l’empresa les hores de formació seran:

  • De 10 a 49 treballadors: 30 hores formatives per treballador.
  • 50 o més treballadors: 40 hores formatives per treballador.

Aquesta formació s’haurà de realitzar durant el període l’aplicació de la reducció de la jornada o la suspensió del contracte.

Sense perjudici de les exoneracions abans comentades, les empreses que formin a persones treballadores afectades per un expedient de regulació temporal d’ocupació tindran dret a un increment de crèdit per al finançament d’accions formatives.

  • 1 a 9 treballadors/es: 425 euros per persona.
  • 10 a 49 treballadors/es: 400 euros per persona.
  • 50 o més treballadors/es: 320 euros per persona.

 

Pròrroga de les mesures de protecció de les persones treballadores

La quantia de la prestació per desocupació reconeguda a les persones afectades per un ERTO es determinarà aplicant a la base reguladora de la relació laboral afectada per l’expedient, el percentatge del 70% fins a 28 de febrer de 2022.
En aquesta última nova pròrroga dels ERTOs es pròrroga també el comptador a zero de les prestacions per desocupació fins a 31/12/2022.

Les empreses a les quals les sigui autoritzat una pròrroga d’un ERTO, hauràn de presentar una nova sol·licitud col·lectiva de prestacions per desocupació en un termini de 15 dies hàbils a partir del dia 1 de novembre de 2022.
Així mateix, l’empresa haurà de comunicar a mes vençut la informació sobre els períodes d’activitat i inactivitat dels treballadors/es afectats per l’expedient.

Es prorroga també l’obligació de les empreses en ERTO mantenir la plantilla durant 6 mesos més.

En la mateixa normativa també es prorroga que les causes de la força major i les causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció en què s’emparen les mesures de suspensió de contractes i reducció de la jornada, no es poden entendre justificatives de l’extinció del contracte de treball ni de l’acomiadament.

 

Així doncs, aquestes són les mesures més importants incloses dins la nova pròrroga dels ERTOs publicat dins el Real Decret Llei 18/2021 de 28 de setembre. Volem explicar-les per esclarir què suposa cada punt, però, si necessites una valoració més personal, et recomanem que et posis en contacte amb el nostre equip assessor.

 

 

 

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

ASSESSORAMENT INTEGRAL
PER A PARTICULARS I EMPRESES

Lleal Tulsà Assessors

Gestoria i assessoria fiscal, laboral, jurídica, estrangeria, administrativa, immobiliària, protecció de dades per a empreses, autònoms i particulars.