La modernització de la Justícia

La modernització de la justícia ha arribat amb la Llei 42/15, preveu l’obligatorietat per als professionals de fer servir els sistemes telemàtics o electrònics per a la presentació d’escrits a l’Administració de Justícia, i també per les notificacions que aquesta envia.

És a dir que pels professionals ja no serà possible la presentació de documents en paper als Tribunals, sinó que s’hauran de presentar de forma digital. De la mateixa forma, els Tribunals dirigiran als professionals les comunicacions únicament de forma electrònica.

És el que es ve anomenant LexNET.

La modernització de la Justícia i LexNET

El sistema ja el venien utilitzant de forma habitual els procuradors, i alguns Partits Judicials imposaven, com a proves pilot, l’obligació de rebre i enviar les comunicacions de forma electrònica.

Ara bé, el que preveu l’esmentada llei, és la implementació total: per a qualsevol professional i per a qualsevol Tribunal.

L’obligatorietat en la utilització d’aquest sistema de comunicació es preveia inicialment, de forma generalitzada, a partir de l’1 de gener de 2016, però el retard i les mancances de l’administració de justícia han demorat la seva aplicació, tot i que es preveu que serà imminent.

A Catalunya el sistema LexNET conviurà amb un sistema propi, anomenat E-JCAT, i que també es preveu obligatori de forma generalitzada a partir del 30 de juny de 2016, per la presentació de demandes i escrits als Jutjats situats a Catalunya.

És a dir que, per la presentació de qualsevol escrit a Catalunya els professionals hauran d’utilitzar el sistema E-JCAT, no obstant, tant per la recepció de comunicacions enviades pels Tribunals (tant si són de Catalunya com de l’Estat), com per l’enviament de qualsevol escrit dirigit a Tribunals ubicats fora de Catalunya, s’haurà d’utilitzar el sistema LexNET.

El sistema E-JCAT va un pas més enllà de LexNET, i mentre aquest darrer únicament preveu la digitalització de les comunicacions, el primer vol crear l’expedient judicial electrònic, de tal manera que els professionals puguin accedir, en qualsevol moment i des de qualsevol lloc, a l’expedient judicial.

El sistema de comunicacions LexNET ha generat alguna crítica, atès que preveu que la comunicació enviada pels Tribunals s’entén automàticament notificada un cop passats tres dies des de l’enviament, independentment de si el destinatari l’ha llegit o no.

Evidentment, el mateix sistema és capaç de reconèixer si una comunicació arriba, de forma certa, al seu destinatari, però la problemàtica pot sorgir quan el professional és de vacances i no té companys que el substitueixin o quan senzillament ha patit un accident o una malaltia, de forma totalment imprevista, de tal manera que no ha pogut prendre cap precaució per futures comunicacions.

Malgrat la desconfiança inicial, i algunes crítiques, s’espera que la mesura pugui suposar una agilització de la justícia.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

ASSESSORAMENT INTEGRAL
PER A PARTICULARS I EMPRESES

Lleal Tulsà Assessors

Gestoria i assessoria fiscal, laboral, jurídica, estrangeria, administrativa, immobiliària, protecció de dades per a empreses, autònoms i particulars.