Modificació de la Llei del Registre Civil

A data 30 d’abril va entrar en vigor la Llei 6/2021, de 28 d’abril amb la modificació de la Llei del Registre Civil.

Amb l’entrada en vigor d’aquesta Llei s’implanta el nou model de Registre Civil, únic per a tot Espanya, informatitzat i accessible electrònicament. S’ha suprimit el tradicional sistema de divisió del Registre per seccions: naixements, matrimonis, defuncions, tuteles i representacions legals. I s’ha substituït per un registre digital on cada persona tindrà una fulla individual associada a un codi personal. En aquesta fulla constaran totes les seves dades relatives a la identitat i estat civil de la persona.

Nova estructura del Registre Civil

El Registre Civil quedarà estructurat en una Oficina Central. Una Oficina General per a cada Comunitat Autònoma i una altra per a cada població de més de 500.000 habitants. Això, juntament amb una xarxa d’oficines consulars i d’oficines col·laboradores que sorgiran de la modernització dels actuals Registres Civils municipals.

Perquè això pugui ser, el Ministeri de Justícia haurà d’adoptar les disposicions necessàries per a la progressiva incorporació de les dades digitalitzades que consten en les bases de dades del Registre Civil als nous registres individuals.

També, una altra de les novetats o reformes introduïdes per aquesta Llei, és la desaparició del conegudíssim llibre de família. A partir de la seva entrada en vigor, s’ha deixat d’expedir el llibre de família. Els nascuts a partir de 30 d’abril tindran un registre electrònic individual en el qual al llarg de la seva vida quedaran anotats tots els fets relatius a la seva identitat i estat civil.

Els llibres emesos fins ara es deixaran d’actualitzar, però seran vàlids i eficaços, temporalment, i mentre no s’incorporin els registres digitals de fulla individual personal.

Altres novetats

La darrera de les novetats introduïdes que volem destacar és la facultat atorgada als notaris per a la tramitació de l’expedient matrimonial previ a la celebració del matrimoni civil. Facultat que fins ara només tenien atribuïda els secretaris judicials o encarregats del Registre Civil del domicili de qualsevol dels contraents. La Llei ofereix també competència al notari del lloc del domicili de qualsevol dels contraents per a la tramitació de l’expedient matrimonial, que finalitzarà amb una acta fent constar que concorren o no en els contraents els requisits necessaris per a contraure matrimoni.

Un cop resolt favorablement l’expedient, el matrimoni es podrà celebrar davant el mateix notari que ha estès l’acta matrimonial o un altre notari diferent. O bé, davant el jutge de pau, alcalde o regidor en qui aquest li delegui. Si el matrimoni se celebra davant notari, constarà en escriptura pública i es remetrà al Registre Civil per a la seva inscripció.

A més, l’assignació del notari competent per a la tramitació de l’expedient matrimonial es fa pel Col·legi de Notaris de Catalunya. Utilitzant un sistema de torn.

 

Si voleu saber d’una manera més personalitzada com afectarà la modificació de la Llei del Registre Civil, t’animem a posar-te en contacte amb l’àrea d’assessoria jurídica de Lleal Tulsà per a rebre més informació.

 

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

ASSESSORAMENT INTEGRAL
PER A PARTICULARS I EMPRESES

Lleal Tulsà Assessors

Gestoria i assessoria fiscal, laboral, jurídica, estrangeria, administrativa, immobiliària, protecció de dades per a empreses, autònoms i particulars.