El complement de maternitat de les pensions contributives és aplicable al pares?

El complement de maternitat de les pensions contributives als pares respon a la discriminació positiva que té el legislador a favor de les dones per compensar determinades circumstàncies, però no té en compte el principi d’igualtat de retribució entre treballadors i treballadores, establert en diferents preceptes de la normativa europea. Així doncs, contravenir la normativa europea, la qual en algunes ocasions és d’aplicació directe en els seus estats membres, pot provocar que determinats beneficis atribuïts a les dones puguin ésser aplicables també als homes.

El complement de maternitat de les pensions contributives és aplicable al pares?

Sí. A criteri del despatx, això és el que succeeix amb el complement de maternitat de l’art. 60 de la Llei General de la Seguretat Social (LGSS).

L’art. 60.1 de la LGSS estableix que:

1. Es reconeixerà un complement de pensió, per aportació demogràfica a la Seguretat Social, a les dones que hagin tingut fills biològics o adoptats i siguin beneficiaries en qualsevol règim del sistema de la Seguretat Social de pensions contributives de jubilació, viudetat o incapacitat permanent.

L’esmentat complement, que tindrà a tots els efectes naturalesa jurídica de pensió pública contributiva, consistirà en un import equivalent al resultat d’aplicar a la quantia inicial de les referides pensions un percentatge determinat, que estarà en funció del número de fills segons la següent escala:

  • a) En el cas de 2 fills: 5 per cent.
  • b) En el cas de 3 fills: 10 per cent.
  • c) En el cas de 4 o més fills: 15 per cent.

A efectes de determinar el dret al complement així com la seva quantia únicament es computaran els fills nascuts o adoptats amb anterioritat al fet causant de la pensió corresponent.

Tal i com estableix l’article transcrit, les dones que hagin tingut fills, siguin biològics o per adopció, tindran un complement en determinades pensions contributives en funció dels fills que tinguin. El motiu pel qual el legislador els concedeix aquest complement, és per la seva aportació demogràfica a la Seguretat Social. Tanmateix, la pregunta que ens hem de fer és si els homes no contribueixen, igual que les dones, en l’aportació demogràfica a la Seguretat Social.

A criteri del nostre despatx, els homes i les dones realitzen, per igual, l’aportació demogràfica a la Seguretat Social, pel que la discriminació positiva a favor d’un dels sexes contravé el principi d’igualtat de retribució entre sexes recollit a l’art. 157 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea (TFUE) o en els diferents articles de la Directiva 2006/54/CE del Parlament Europeu i del Consell de 5 de juliol de 2006 relativa a l’aplicació del principi d’igualtat d’oportunitats i igualtat de tracte entre homes i dones en assumptes de treball i ocupació.

L’esmentada qüestió ha estat plantejada per aquest despatx als Tribunals i s’ha sol·licitat al Tribunal que es plantegi una qüestió prejudicial europea al Tribunal de Justícia de la Unió Europea on es qüestioni si l’art. 60 de la LGSS respecta el principi d’igualtat de retribució entre dones i homes, sol·licitud que resta pendent de resoldre, però amb moltes opcions de prosperar.

En cas de prosperar l’acció interposada per aquest despatx, això podria suposar que els homes, igual que les dones, podrien sol·licitar l’esmentat complement, el complement de maternitat de les pensions contributives, i, fins i tot, es podria plantejar reclamar-lo en caràcter retroactiu, és a dir, a pensions concedides en posterioritat a l’1 de gener de 2016 quan va entrar en vigor l’esmentat complement de maternitat. No obstant, els efectes serien des de la data de la sol·licitud o, com a molt, tres mesos abans de la sol·licitud.

Arribat el cas, això serà exposat en un nou article del blog.

 

1 Comment

  • Ricard

    Bona tarda. Una vegada sentenciada un causa en lo social. Complement de maternitat desfavorable, 64 anys. es pot tornar-lo a demanar-lo amb 65 anys, i amb documentació nova

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

ASSESSORAMENT INTEGRAL
PER A PARTICULARS I EMPRESES

Lleal Tulsà Assessors

Gestoria i assessoria fiscal, laboral, jurídica, estrangeria, administrativa, immobiliària, protecció de dades per a empreses, autònoms i particulars.