Els homes encara poden reclamar el complement de maternitat/paternitat

Tal com s’exposarà a continuació:
Tots els homes que se’ls hagi concedit la pensió de jubilació, incapacitat o viudetat entre l’1 de gener de 2016 i el 3 de febrer de 2021 i que tinguin dos o més fills, poden sol·licitar el complement de maternitat/paternitat de la corresponent prestació.
A partir del 4 de febrer de 2021, data d’entrada en vigor el Real Decret Llei 3/2021, seran molt residuals els casos en què els homes podran percebre l’esmentat complement.

 

Breu resum de la reclamació del complement de maternitat/paternitat efectuada pel despatx Lleal Tulsà

Com ja hem exposat en anteriors articles del blog (1), (2) i (3) des d’aquest despatx, vam iniciar una reclamació judicial on s’al·legava que l’art. 60 de la LGSS vulnerava el principi d’igualtat de tracte entre homes i dones en matèria de prestacions de la Seguretat Social.
L’art. 60.1 de la LGSS, que va entrar en vigor l’1 de gener de 2016, establia que les dones que tinguessin dos o més fills tenien dret a cobrar un complement de maternitat d’entre un 5% a un 15% en les prestacions de jubilació, incapacitat o viudetat.

L’art. 60.1 de la LGSS establia el següent:
“1. Es reconeixerà un complement de pensió, per aportació demogràfica a la Seguretat Social, a les dones que hagin tingut fills biològics o adoptats i siguin beneficiàries en qualsevol règim del sistema de la Seguretat Social de pensions contributives de jubilació, viudetat o incapacitat permanent.
L’esmentat complement, que tindrà a tots els efectes naturalesa jurídica de pensió pública contributiva, consistirà en un import equivalent al resultat d’aplicar a la quantia inicial de les referides pensions un percentatge determinat, que estarà en funció del nombre de fills segons la següent escala:
• a) En el cas de 2 fills: 5 per cent.
• b) En el cas de 3 fills: 10 per cent.
• c) En el cas de 4 o més fills: 15 per cent.

A efectes de determinar el dret al complement així com la seva quantia únicament es computaran els fills nascuts o adoptats amb anterioritat al fet causant de la pensió corresponent.”

Següents passos

A criteri d’aquest despatx, la no aplicació de l’esmentat complement a favor dels homes, suposava una clara vulneració del principi d’igualtat de tracte en matèria de prestacions, establert entre altres preceptes a l’art. 4.1 de la Directiva 79/7/CEE del Consell, de 19 de desembre de 1978, relativa a l’aplicació progressiva del principi d’igualtat de tracte entre homes i dones en matèria de Seguretat Social. Per això, vam interposar una demanda judicial, que va ser coneguda pel Jutjat Social núm. 3 de Girona. I es va sol·licitar al Tribunal que plantegés una qüestió prejudicial europea al Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) on es qüestionés si l’art. 60 de la LGSS respectava el principi d’igualtat de retribució entre dones i homes.

Tal qüestió prejudicial fou presentada pel Jutjat Social núm. 3 de Girona al TJUE i després de diversos tràmits d’al·legacions, el dia 13 de juny de 2019, l’advocat del despatx, Ferran Casas, va comparèixer a l’acte de la vista celebrada al Tribunal de Luxemburg, a fi de defensar els interessos del nostre client.

Finalment, el TJUE va dictar la Sentència de 12 de desembre de 2019, en la qual estimava que l’art. 60 LGSS vulnerava el principi d’igualtat de tracte entre homes i dones en matèria de Seguretat Social.

Posteriorment, un cop li va ser notificada l’esmentada resolució, el Jutjat Social núm. 3 de Girona va dictar la Sentència de 13 de març de 2020, en la qual s’estimava íntegrament la demanda plantejada per aquest despatx. I es concedia el complement de maternitat/paternitat al nostre client en la prestació d’incapacitat per percebia.

La Seguretat Social, estant disconforme amb tal resolució, va interposar recurs de suplicació. Que finalment ha estat desestimat per la recent Sentència de 25 de març de 2021, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

Per tant, un cop més, els Tribunals ens han donat la raó.

 

Canvi legislatiu en el complement de maternitat/paternitat

Així doncs, a conseqüència de la Sentència del TJUE de 12 de desembre de 2019, l’Estat Espanyol ha hagut de modificar l’art. 60 de la LGSS que regulava el complement de maternitat/paternitat.
Per això, el Govern espanyol va aprovar el Real Decret Llei 3/2021, de 2 de febrer, en el qual es reforma amb profunditat l’art. 60 de la LGSS, el contingut de la qual serà exposada més àmpliament en un altre article del nostre blog.
Als efectes del que aquí estem exposant, la Disposició Transitòria Trigèsima Tercera de l’esmentat RD. Llei, estableix que els que estaven percebent el complement de maternitat el seguiran percebent.
Per tant, els homes que entre el 2 de gener de 2016 i el 3 de febrer de 2021 els van reconèixer una pensió de jubilació, incapacitat o viudetat, i que han tingut dos o més fills, continuen tenint dret a sol·licitar el complement de maternitat/paternitat de la seva prestació, que en el seu dia no els fou reconegut.

Finalment, malgrat que aquest despatx defensa que els efectes retroactius han de ser des que es reconeix la prestació corresponent. El cert és que en aquest sentit, existeixen resolucions contradictòries per part de diferents Tribunals. Per tant, el més recomanable és que, al més aviat possible, es reclami el complement de maternitat/paternitat. I ho podem fer tots els homes que es trobin en la situació indicada en el paràgraf anterior i en aquest article.

 

3 Comments

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

ASSESSORAMENT INTEGRAL
PER A PARTICULARS I EMPRESES

Lleal Tulsà Assessors

Gestoria i assessoria fiscal, laboral, jurídica, estrangeria, administrativa, immobiliària, protecció de dades per a empreses, autònoms i particulars.