Arrelament laboral. Novetats sobre els mitjans de prova vàlids per obtenir el permís de residència i treball (STS 452/2021 de 25 de març de 2021)

Per entrar en matèria i saber què és l’arrelament laboral, és necessari exposar quines són les seves característiques i quins són els requisits per obtenir el permís de residència i treball per aquesta via que, concretament, es disposen a l’article 124 del Real Decret 557/2011, de 20 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei Orgànica 4/2000, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració.

 

Arrelament laboral, què és?

L’arrelament laboral forma part d’una de les diferents vies per obtenir una autorització de residència i treball per circumstàncies excepcionals. Potser no és tan coneguda com l’arrelament social que és aquella que es tramita amb contracte de treball, però no menys important, ja que si alguna cosa la fa destacar, és que no necessita una oferta de treball i que es pot sol·licitar abans dels 3 anys.
El motiu pel qual aquest tipus d’autoritzacions es defineixen com excepcionals, és perquè no hi ha cap altra via ordinària per a les persones que es troben al territori espanyol de forma irregular, més enllà de l’opció de retornar al país d’origen. Així doncs, segons la normativa legal en estrangeria, podran obtenir una autorització per arrelament laboral, aquells estrangers que compleixin els següents requisits:

  1. Que acreditin un període mínim de 2 anys al territori espanyol.
  2. Que no tinguin antecedents penals ni a Espanya, ni al país d’origen. Ni en aquells països en els quals hagin pogut residir els últims 5 anys.
  3. Que demostrin l’existència de relacions laborals que no siguin inferiors a 6 mesos.

A partir del tercer punt, és on esdevé la novetat aportada per la Sentència del Tribunal Suprem nº 452/2021 de 25 de març del 2021. Per una banda, l’article 124 del RD 557/2011 disposa que per a poder acreditar la relació laboral i la seva durada, l’interessat haurà de presentar:

  • Resolució judicial que reconegui la relació laboral i el temps que s’ha mantingut. (Aquesta situació pot arribar a ser molt incòmode, ja que obliga al treballador/a a demandar a l’empleador o l’empresa que el contracte de manera irregular, ja que no té permís per a treballar).
  • Resolució administrativa confirmatòria de l’acte d’infracció de la Inspecció de Treball i Seguretat Social que acrediti la relació laboral i durant el temps que s’ha mantingut. (Aquesta situació no és buscada pel treballador/a. No obstant, suposarà una sanció a l’empresa o l’empleador i com més temps s’acrediti que s’ha estat treballant de forma irregular, més agreujant pot ser la sanció imposada)

El RD 557/2011 no preveu ni especifica cap altra mitjà de prova per a poder acreditar la relació laboral per sol·licitar l’arrelament laboral.

 

Qui pot beneficiar-se d’aquesta novetat?

D’una altra banda, la STS nº 452/2021 del passat 25 de març, en defensa de l’article 24. 2 de la Constitució Espanyola que defensa que totes les persones tenen dret a utilitzar els mitjans de prova pertinents per a la seva defensa, ha donat lloc a la possibilitat d’utilitzar l’informe de vida laboral com a mitjà de prova per a demostrar el compliment del requisit d’una relació laboral de 6 mesos. Ara bé, és clar que les persones que mai han pogut obtenir un permís de residència i treball amb anterioritat no podran justificar aquest requisit. Així doncs, quin perfil d’estranger pot beneficiar-se d’aquesta novetat?

  • Aquells a qui se’ls hi hagi denegat la renovació de la protecció internacional (targeta vermella)
  • Aquells que no hagin pogut renovar per no complir amb els requisits de cotització.
  • Aquells que no hagin pogut renovar perquè se’ls hi ha passat el termini legal.
  • Aquells familiars de ciutadans de la UE que hagin estat treballant durant la sol·licitud en tràmit i que finalment l’Administració no els hi hagi concedit.

Si creus que compleixes el perfil i estàs interessat o interessada a sol·licitar l’arrelament laboral a través d’aquesta nova via, que suposa una oportunitat per a molts, pots posar-te en contacte amb el departament d’estrangeria de Lleal Tulsà Assessors.
Nosaltres ens encarregarem d’assessorar-te i gestionar totes les operacions necessàries perquè la sol·licitud d’arrelament laboral sigui presentada amb tots els requisits necessaris.

 

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

ASSESSORAMENT INTEGRAL
PER A PARTICULARS I EMPRESES

Lleal Tulsà Assessors

Gestoria i assessoria fiscal, laboral, jurídica, estrangeria, administrativa, immobiliària, protecció de dades per a empreses, autònoms i particulars.